In en vlak bij het GEMS-gebied zijn veel activiteiten. Kan dat allemaal wel samengaan?

Bij de locatiekeuze voor het platform wordt rekening gehouden met ander gebruik. ONE-Dyas is zich bewust van de effecten die het project kan hebben op de omgeving en wil een betrouwbare partner en goede buur zijn. Dat gebeurt o.a. door de activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (andere activiteiten in de) omgeving. Dit alles op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier voor mens en natuur. ONE-Dyas zoekt nadrukkelijk en proactief de dialoog en mogelijke samenwerking met betrokkenen.

Cumulatietoets

Uit het onderzoek in de cumulatietoets blijkt dat er geen sprake is van significante effecten door cumulatie van effecten van de voorgenomen activiteit N05-A met de effecten van de andere activiteiten die (mogelijk) in de toekomst plaatsvinden. Om cumulatieve effecten met toekomstige projecten van ONE-Dyas zelf te voorkomen, waakt ONE-Dyas ervoor dat geen cumulatie van onderwatergeluid  optreedt bij het (gelijktijdig) uitvoeren van de projecten.

Wat gebeurt er met het gebied na afronding van de gaswinning?

Er zijn twee mogelijkheden:

  • suspenderen – het boorgat wordt afgesloten met een afsluiter.
  • abandonneren – het zetten van mechanische en cementpluggen op diverse hoogten in het boorgaat. Vervolgens worden de hulzen en de conductor 6 meter beneden de zeebodem weggesneden en verwijderd.

Na afloop van de winning worden alle boorgaten geabandonneerd. Het platform wordt verwijderd, de verankeringspalen van het platform worden 6 meter beneden de zeebodem weggesneden en verwijderd. Hierdoor kan vistuig er niet achter blijven haken. ONE-Dyas schrijft hiervoor eerst een werkplan dat goedgekeurd moet worden door het Staatstoezicht op de Mijnen. Alles wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat, die in de regel beter zal zijn dan voorheen vanwege de natuurontwikkeling die heeft plaatsgevonden.

Kan een natuurontwikkeling en gaswinning wel samengaan?

Gaswinning en natuurontwikkeling hoeven elkaar niet uit te sluiten. Vijfhonderd meter rondom een boorplatform mag geen andere activiteit plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld geen scheepvaart of (bodemberoerende) visserij. Daardoor kan het mariene leven zich ongestoord ontwikkelen. Het platform zorgt voor hard substraat, waarop flora en fauna (waaronder schelpdieren) zich kunnen ontwikkelen. Samen met natuurorganisaties wil ONE-Dyas een monitoringsvoorstel opstellen voor nieuwe onderzoeken.

Kan fakkelen zo veel mogelijk worden beperkt?

ONE-Dyas wil door procesoptimalisatie het fakkelen tijdens productie tot een absoluut minimum beperken. Ook wil ONE-Dyas het testen van nieuw aangeboorde gasvelden na een boring zoveel mogelijk via het behandelingsproces laten gaan. ONE-Dyas wil het aantal keer en de duur van het fakkelen beperken. Een vogelwachter wordt ingeschakeld om te adviseren over het juiste moment van fakkelen. Fakkelen wordt zo veel mogelijk overdag gedaan.

Wat zijn de effecten van emissies (lozingen) naar water?

Door de activiteiten komen verontreinigende stoffen in zee terecht. Deze emissies (lozingen) kunnen effect hebben op de natuur. De emissies naar water doen zich vooral voor tijdens de boor- en productiefase.

In de boorfase zijn dat boorspoeling en boorgruis op waterbasis, in de productiefase het productiewater dat vrijkomt bij de gasbehandeling. In beide fasen wordt het sanitairwater en het regenwater dat van de dekken afspoelt eveneens geloosd in zee. De Mijnbouwregeling stelt regels voor lozing van verontreinigende stoffen op zee, zoals een maximum voor de olieconcentratie in geloosd water. ONE-Dyas en de operator van het boorplatform zorgen dat aan de eisen wordt voldaan.

Geen significante effecten

Vertroebeling en sedimentatie als gevolg van het lozen van boorspoeling en boorgruis kunnen effect hebben op de natuur en zijn onderzocht in de Natuurtoets. Daaruit blijkt dat er geen significante effecten optreden door vertroebeling, omdat het effect gering en tijdelijk is en het gebied van nature dynamisch is. Door sedimentatie van de boorspoeling treden ook geen significante effecten op.

De grove fractie van boorgruis zal snel sedimenteren. Per boring wordt een maximale laagdikte van circa 23 cm verwacht binnen een straal van 95 meter van het platform. Per boring wordt een maximale laagdikte van circa 23 cm verwacht binnen een straal van 95 meter van het platform. Bij twaalf boringen wordt, rekening houdend met de worst-case situatie, de gezamenlijke laagdikte van anderhalve centimeter alleen overschreden binnen een afstand van circa 105 meter vanaf de lozingspijp. Daarbuiten is geen tot een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid extra sedimentatie.

Welke effecten ondervinden zeezoogdieren van het onderwatergeluid?

In de Natuurtoets zijn de effecten onderzocht.

Aanlegfase

Het heien van de verankeringspalen bij de plaatsing van het productieplatform is de belangrijkste bron van onderwatergeluid. Dit duurt ongeveer twee dagen.

Het heien van de verankeringspalen vraagt om mitigerende maatregelen. Om de effecten van onderwatergeluid op zeedieren te mitigeren wordt er tijdens het heien een bellenscherm rondom het platform aangelegd. Dit levert een aanzienlijke reductie van 7 tot 11 decibel op van het onderwatergeluid. De geluidbelasting blijft daarmee binnen de Nederlandse en Duitse normen. ONE-Dyas houdt de mogelijkheid open om andere geluid reducerende technieken toe te passen, zolang hiermee voldoende decibel gereduceerd kan worden.

Boorfase

De belangrijkste geluidsemissies in de boorfase worden veroorzaakt door het heien van de conductors (maximaal twaalf). Per conductor duurt het heien ongeveer twaalf uur. Het heien van de conductors voldoet aan de wettelijke normen.

 

Worden boorgruis en -spoeling geloosd of afgevoerd?

Boorspoeling op oliebasis wordt altijd afgevoerd en op land verwerkt. Het boorgruis en de boorspoeling op waterbasis worden eveneens afgevoerd. Het productiewater krijgt een nabehandeling met een actief koolfilter.

 

Welke maatregelen neemt ONE-Dyas om emissies naar de lucht te beperken?

Het platform N05-A wordt het eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark De elektrificatie van platform N05-A met behulp van windenergie betekent een forse verlaging van uitstoot van methaan, stikstof en CO2 . De emissie van het productieplatform zal nihil zijn en voor het hele project praten we over een reductie van 85 procent.