Wet- en regelgeving gaswinning

Om de mijnbouw in Nederland in goede banen te leiden zijn er wetten en regels opgenomen in de Mijnbouwwet: het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. Naast deze mijnbouwregelgeving gelden nog allerlei andere wetten, zoals de Wet Natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), specifiek voor o.a. bouwen, milieu, natuur en ruimte. ONE-Dyas kan alleen een gaswinningsproject realiseren als aan alle vereisten van vergunningverlening is voldaan en alle noodzakelijke onderzoeken zijn uitgevoerd. Tijdens het gehele vergunningentraject is er de mogelijkheid voor belanghebbenden om via deze formele route in te spreken.

Wetten en regels per fase

Verkennen

Voor het uitvoeren van het seismisch onderzoek, wordt een zogenaamde ‘nadere effectanalyse’ (NEA) uitgevoerd, op grond van de Wet Natuurbescherming. Deze beoordeling laat zien of een project significante effecten heeft op een natuurgebied en de beschermde diersoorten in de omgeving. Bovendien worden cumulatieve effecten van projecten die tegelijkertijd spelen meegenomen. De vergunningverlening verloopt via het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

Opsporen

Proefboringen om aardgas aan te tonen. gebeuren binnen of buiten de territoriale wateren. De grens van de territoriale wateren ligt op 12 zeemijl uit de kust; dit is ongeveer 22 kilometer. Binnen of buiten deze grens heeft gevolgen voor het soort vergunning dat nodig is.

Voor proefboringen buiten de territoriale wateren wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. LNV adviseert en EZK beoordeelt of de m.e.r.-beoordeling voldoende is. Voor deze proefboringen wordt een aantal weken voordat de boring van start gaat een ‘Barmm’-instemming gevraagd, op basis van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. Deze aanvraag omschrijft en onderbouwt hoe de operator aan de milieuregels zal voldoen. Het Ministerie van EZK verleent de instemming. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert over de instemming en inspecteert tijdens de uitvoering van de proefboring op de locatie.

ONE-Dyas doorloopt voor de proefboringen binnen de territoriale wateren vrijwillig een m.e.r.-procedure. Voor deze proefboringen is sowieso een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) nodig. In de Wabo zijn de procedures voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning vastgelegd op het gebied van bouwen, milieu, natuur en monumenten. De m.e.r.- en de Wabo-procedure garanderen dat belanghebbenden inspraak krijgen op de vergunningverlening.

Winnen

Om gas te kunnen winnen is allereerst een winningsvergunning nodig. Pas wanneer deze is afgegeven kunnen aanvragen voor volgende vergunningen (instemming winningsplan, Wabo, MER, passende beoordeling, aanlegvergunning voor de pijpleiding, locatievergunning voor het productieplatform) worden aangevraagd.

De m.e.r.-procedure bestaat uit een aantal stappen:

  1. Een mededeling (ook wel Notitie Reikwijdte en Detailniveau genoemd). Hierin staat een korte beschrijving van de voorgenomen activiteit, het wettelijk kader en een overzicht van de alternatieven, uitvoeringsvarianten en effecten die zullen worden onderzocht in het milieueffectrapport.
  2. Een milieueffectrapport (MER). Hierin wordt het hele project beschreven en wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor het milieu en de natuur. Het MER vormt een bijlage bij de aanvraag voor de Wabo-vergunning.

De aanvragen voor het winningsplan, de Wabo-vergunning voor het productieplatform en de aanlegvergunnings voor de pijpleiding worden gecombineerd behandeld. Dit betekent dat de vergunningen tegelijk gepubliceerd worden. Ook worden alle zienswijzen gelijktijdig beoordeeld. Bij het winningsplan hoort een bijlage: het bodemdalingsrapport. In deze bijlage wordt ingegaan op de kans en grootte van eventuele bodemdaling en op de kans en de maximale grootte van eventuele aardbevingen. Dit rapport wordt door onafhankelijke experts opgesteld en beoordeeld door TNO en SodM.

Opruimen

Als de winningsfase voorbij is en het productieplatform opgeruimd gaat worden, zal een sluitingsplan en een werkprogramma worden ingediend. De plannen worden beoordeeld door EZK die kijkt of milieuvriendelijke technieken gebruikt worden en het werk veilig uitgevoerd wordt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over gaswinnen, toezicht en vergunningen op

www.hoewerktgaswinnen.nl
www.sodm.nl
www.commissiemer.nl
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
www.infomil.nl