Veelgestelde vragen

Tijdens de gesprekken met belanghebbenden is er al een groot aantal vragen beantwoord. Deze hebben we hier op een rijtje gezet. Tijdens de informatiemarkt kunt u aan vertegenwoordigers van EZK en ONE-Dyas ook uw vraag stellen. E-mailen kan ook.
Op de website hoewerktgaswinnen vindt u een begrippenlijst met nadere uitleg over veelgebruikte termen.

Nut en noodzaak van gas

Nederland zet zich in voor een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Tijdens deze energietransitie heeft Nederland nog steeds gas nodig. Minister Wiebes van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij de voorkeur geeft aan gas vanuit kleine velden boven het importeren van gas uit het buitenland. Het is minder belastend voor het klimaat dan geïmporteerd gas, het draagt bij aan de Nederlandse economie en levert een grotere leveringszekerheid van onze energie. Daarom gaswinning in Nederland waar dit veilig en verantwoord kan.

ONE-Dyas is bezig te onderzoeken of het productie- en mogelijk ook het boorplatform te elektrificeren is. Voor stroom vanaf een Duits windpark voor een Nederlands platform zijn diverse vergunningen nodig van zowel Duitse of Nederlandse overheden. Er wordt nu uitgezocht welke regelgeving precies van toepassing is en hoe de vergunning moeten worden vormgegeven. Mitigatie van emissies naar de lucht kan gedaan worden met bestaande technieken. Verder levert ONE-Dyas een bijdrage door het toepassen van kennis en expertise om energietransitie te bevorderen.

Zichthinder

Het boor- en productieplatform komt op zo’n 20 kilometer uit de kust ten noorden van Schiermonnikoog en Borkum. Het productieplatform zal naar verwachting een hoogte van circa 50 meter boven het wateroppervlak hebben. Bij helder weer is het zichtbaar vanaf Schiermonnikoog en Borkum. De zichtbare omvang is qua grootte vergelijkbaar met de hoogte van passerende schepen.

Boorplatform (6 juli 2017) gezien vanaf Strandpaviljoen de Marlijn, Schiermonnikoog. Dit tijdelijke boorplatform stond op de beoogde platformlocatie en had een hoogte van 138 meter.

ONE-Dyas wil de zichtbaarheid zoveel mogelijk beperken door een zo laag mogelijk platform te kiezen. De beoogde locatie biedt de beste mogelijkheden voor het aanboren van meerdere gasvelden vanaf één platform. Tegelijkertijd zorgt de noordelijke ligging voor een minimale zichtbaarheid vanaf de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden.

Impact op natuur en milieu

ONE-Dyas onderzoekt de mogelijkheid om de processen op het productieplatform elektrisch aan te sturen. Hiermee worden de emissies naar de lucht tijdens productie lokaal sterk verminderd. ONE-Dyas onderzoekt ook of het mogelijk is het boorplatform op windenergie te laten draaien en aan te sluiten op het naburige windpark Borkum-Riffgat. Dit zou een nog grotere emissiereductie betekenen.

ONE-Dyas laat een pluimstudie uitvoeren om te weten waar de vertroebeling en depositie plaatsvindt. Tevens onderzoekt ONE-Dyas of en zo ja hoeveel schade aan schelpdieren, vissen en vislarven hierdoor ontstaat. ONE-Dyas wil de lozing van boorspoeling en boorgruis verminderen. Dat gebeurt door de volgorde van het boren van de verschillende secties van de putten aan te passen. Hierdoor kan de WBM (‘water-base mud’) langer gebruikt worden, waardoor minder nodig is en minder geloosd hoeft te worden. Voor sommige ondergrondse gesteenten is het nodig boorspoeling op basis van olie te gebruiken (‘oil-based mud’ of OBM). Het OBM en het boorgruis afkomstig van deze secties wordt aan land gebracht en daar verwerkt.

Het heien van de eerste stalen buis (conductor, diameter 75-90 centimeter) tot een diepte van zo’n 50-80 meter beneden de zeebodem is de sterkste geluidsbron. Dit kan worden beperkt door verschillende technieken waardoor het onderwatergeluid wordt teruggebracht tot normen die geen schade toebrengen aan zeezoogdieren, waaronder:

  • boren of intrillen van de conductor in plaats van heien-
  • gebruik van bubbelschermen

De soft-starttechniek wordt gebruikt als opstartmethode. Daarmee worden bij het begin van het onderzoek de zeezoogdieren aangespoord om weg te zwemmen van de seismische bron. Ervaring in de laatste vijf jaar geeft aan dat hiermee tijdelijke of blijvende gehoorschade van deze dieren uitgesloten kan worden. Onderzoek heeft aangetoond dat binnen enkele uren nadat het seismisch onderzoek klaar is, de zeezoogdieren weer terugkeren. Gedurende de periode april-augustus worden de kalveren geboren en wordt er geen seismisch onderzoek uitgevoerd.

ONE-Dyas wil het aantal keer en de duur van het fakkelen beperken. Ook wil ONE-Dyas het testen van nieuw aangeboorde gasvelden na een boring zoveel mogelijk via het behandelingsproces laten gaan. Als fakkelen toch nodig is, wordt advies gevraagd van een vogelwachter, over het geschikte tijdstip van fakkelen. Fakkelen wordt zoveel mogelijk overdag gedaan. Dit protocol wordt door ONE-Dyas standaard toegepast en tot nu toe zijn er geen incidenten met vogels geweest.

Mosselen en oesters reageren op onderwatergeluid door hun kleppen te sluiten, waardoor voedselopname tijdelijk stilstaat. ONE-Dyas heeft inmiddels opdracht gegeven de bestaande literatuur hierover te onderzoeken. ONE-Dyas is ook bereid aanvullend onderzoek te laten doen naar effecten op niet-beschermde soorten zoals schelp- en schaaldieren. In het MER wordt onderzocht welke technieken ingezet kunnen worden om de impact van de activiteiten te minimaliseren.

Gaswinning en natuurontwikkeling hoeven elkaar niet uit te sluiten. Vijfhonderd meter rondom een boorplatform mag geen andere activiteit plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld geen scheepvaart of (bodemberoerende) visserij. Daardoor kan het mariene leven zich ongestoord ontwikkelen. Het platform zorgt voor hard substraat, waarop flora en fauna (waaronder schelpdieren) zich kunnen ontwikkelen. Samen met natuurorganisaties wil ONE-Dyas een monitoringsvoorstel opstellen voor nieuwe onderzoeken.

Na afloop van de winning worden alle boorgaten geabandonneerd. Het platform wordt verwijderd, de verankeringspalen en conductor worden 6 meter beneden de zeebodem weggesneden en verwijderd. Hierdoor kan vistuig er niet achter blijven haken. ONE-Dyas schrijft hiervoor eerst een werkplan dat goedgekeurd moet worden door het Staatstoezicht op de Mijnen. Alles wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat.

Bij de locatiekeuze voor het platform wordt rekening gehouden met ander gebruik. ONE-Dyas is zich bewust van de effecten die het project kan hebben op de omgeving en wil een betrouwbare partner en goede buur zijn. Dat gebeurt o.a. door de activiteiten zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (andere activiteiten in de) omgeving. Dit alles op een zo veilig en verantwoord mogelijke manier voor mens en natuur. ONE-Dyas zoekt nadrukkelijk en proactief de dialoog en mogelijke samenwerking met betrokkenen.

Bodemdaling

De kans op en mate van bodemdaling worden beschreven in het bodemdalingsrapport, dat door een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt opgesteld. De effecten van bodemdaling op natuur en milieu komen aan de orde in het MER. Het bodemdalingsrapport en de seismische risicoanalyse vormen onderdeel van het winningsplan, waarop EZK haar instemming moet verlenen. Het winningsplan en de instemming worden ter inzage gelegd.

Seismische activiteit als gevolg van gaswinning kan nooit op voorhand worden uitgesloten. De grootte van zulke schokken is afhankelijk van vele factoren. Drukafname, breukdichtheid en de grootte van het gasveld spelen daarbij een belangrijke rol. De minimale afstand tussen het gasveld en Schiermonnikoog bedraagt 15 kilometer. De afstand tot de beoogde platformlocatie is 20 kilometer. Als er al sprake zal zijn van een aardbeving, dan is de verwachting dat de effecten van aardbevingen in de bewoonde wereld nihil zullen zijn. Desalniettemin zullen hierover ook, in het kader van het winningsplan, onafhankelijke studies worden opgezet om de effecten op deze afstanden goed te kunnen inschatten.

Voor schelpdieren is de waterdiepte een van de factoren die bepalen of ze op een locatie gedijen. Daarnaast spelen bijvoorbeeld ook stroming en zoutgehalte een rol. Een verhoging van de waterdiepte kan daarom van invloed zijn op het voorkomen van schelpen. Oesters komen voor in een waterdiepte tot 60 meter. N05-A ligt in de Duitse Bocht, dat bekend staat als een dynamische omgeving met sterke winden, getijdenstromen en golven tot zes meter hoog. De gemiddelde waterdiepte bij N05-A is ruim twintig meter. Enkele centimeters zullen in dit dynamische milieu waarschijnlijk geen groot verschil maken. De effecten van het toenemen van de waterdiepte op schelpen wordt in het MER verder onderzocht.

Het eventueel toepassen van hydraulische stimulatie wordt opgenomen in het winningsplan. De geologische samenstelling in het GEMS-gebied en het reservoir waarin zich gas bevindt bestaat uit goed permeabel zandsteen. Daarom ligt toepassing van fracking niet voor de hand.

Aanvaringen

In een zone van 500 meter rondom een platform is scheepvaart verboden. Het platform zal worden uitgerust met een Automatic Identification of Shipping System. (AIS-systeem). Mogelijke aanvaringen worden vroegtijdig gesignaleerd en daarmee voorkomen. In de gasputten zit een sub surface safety valve; een klep die automatisch de putten sluit mocht het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch tot een aanvaring dreigen te komen. Tevens zijn er navigatielichten en tijdens boringen is altijd een stand-by boot aanwezig. ONE-Dyas voert voor nieuwe en bestaande activiteiten altijd meerdere veiligheidsstudies uit, inclusief een onderzoek naar de risico’s van aanvaring door schepen. In het MER komt een apart hoofdstuk over veiligheid en de gerelateerde milieueffecten.

Load More