HET PROJECT

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. De beoogde platformlocatie ligt in Nederland, zo'n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten. Het platform N05-A wordt Nederlands eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. Door deze aansluiting is de uitstoot near-zero tijdens het opboren van gas. Daarnaast maakt ONE-Dyas gebruik van een bestaande pijpleiding die al in de Noordzee ligt, zodat er slechts een korte nieuwe leiding als zijtak nodig is om het gas naar land te brengen. Het platform N05-A is zo ontworpen dat het in de nabije toekomst geschikt is voor de productie van groene waterstof.

Definitieve vergunningen voor gaswinning uit veld N05-A  

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft ONE-Dyas de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. Voor deze ontwikkeling is een uitgebeid milieueffectrapport (het MER) opgesteld. In het MER zijn de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, de uitvoeringsvarianten en gemaakte keuzes onderzocht en beschreven. Dit MER lag  het voorjaar van 2021 ter inzage. Naar aanleiding van de zienswijzen en de adviezen van de wettelijke adviseurs is een aantal aanpassingen gedaan om het milieueffect ter plekke nog verder te minimaliseren.  De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeerde op 18 februari 2022 dat met de aanpassingen de milieueffecten voldoende in beeld gebracht zijn en ook het nut en de noodzaak van het project afdoende zijn beschreven. De Commissie sprak de waardering uit over het feit dat het platform zal draaien op elektriciteit van windenergie op zee, waardoor emissies naar de lucht zo veel mogelijk worden beperkt. 

Met de definitieve vergunning geeft de Nederlandse regering groen licht voor winning van aardgas uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Noordzee.

Nut en noodzaak van Nederlands gas

Nederland streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. ONE-Dyas onderschrijft deze energietransitie volledig. In alle scenario’s om dat te bereiken speelt aardgas de komende decennia nog een relevante rol. Nederlands aardgas heeft veel voordelen ten opzichte van het importeren van aardgas uit het buitenland (bijvoorbeeld uit Qatar, VS of Rusland). Het betekent een 30% lagere CO2-voetafdruk , het zorgt voor een hogere leveringszekerheid en levert economische voordeel op, in de vorm van werkgelegenheid, inkomsten voor de Nederlandse staat en behoud van kennis en infrastructuur voor de energietransitie. Lees meer...

 

NIEUWSOVERZICHT

April 2024: Platform N05-A is bijna gereed voor installatie op de Noordzee

VERGUNNINGEN

Het GEMS project doorloopt vier fases, verkennen, opsporen, winnen en opruimen. Voor het N05-A-veld is de verkennings- en opsporingsfase afgerond in 2018. Voordat de winningsfase kan starten zijn vergunningen nodig. Lees hier meer over de wetten en regels bij gaswinning.

ONE-Dyas heeft op 16 oktober 2020 de vergunningsaanvragen voor het project N05-A (inclusief het MER) ingediend bij het ministerie van EZK. Op 23 april 2021 heeft het ministerie van EZK de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage gelegd.

Tot 3 juni 2021 konden stakeholders een zienswijze indienen en vragen stellen via www.rvo.nl/gaswinning-N05.

Lees meer

VERKENNEN

OPSPOREN

WINNEN

OPRUIMEN