HET PROJECT

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. De beoogde platformlocatie ligt in Nederland, zo'n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten. Het platform N05-A wordt Nederlands eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. Door deze aansluiting is de uitstoot near-zero tijdens het opboren van gas.

Definitieve vergunningen voor gaswinning uit veld N05-A  

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft ONE-Dyas de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. De definitieve instemmingsbesluiten gaswinning N05-A lagen van 18 juli 2023 tot en met 29 augustus 2023 ter inzage. In deze periode was het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Alle documenten zijn nog te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05.

Voor deze ontwikkeling is een uitgebeid milieueffectrapport (het MER) opgesteld. In het MER zijn de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, de uitvoeringsvarianten en gemaakte keuzes onderzocht en beschreven. Dit MER lag  het voorjaar van 2021 ter inzage. Naar aanleiding van de zienswijzen en de adviezen van de wettelijke adviseurs is een aantal aanpassingen gedaan om het milieueffect ter plekke nog verder te minimaliseren.  De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeerde op 18 februari 2022 dat met de aanpassingen de milieueffecten voldoende in beeld gebracht zijn en ook het nut en de noodzaak van het project afdoende zijn beschreven. De Commissie sprak de waardering uit over het feit dat het platform zal draaien op elektriciteit van windenergie op zee, waardoor emissies naar de lucht zo veel mogelijk worden beperkt. 

Met de definitieve vergunning geeft de Nederlandse regering groen licht voor winning van aardgas uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Noordzee.

Nut en noodzaak van Nederlands gas

Nederland streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. ONE-Dyas onderschrijft deze energietransitie volledig. In alle scenario’s om dat te bereiken speelt aardgas de komende decennia nog een relevante rol. Nederlands aardgas heeft veel voordelen ten opzichte van het importeren van aardgas uit het buitenland (bijvoorbeeld uit Qatar, VS of Rusland). Het betekent een 30% lagere CO2-voetafdruk , het zorgt voor een hogere leveringszekerheid en levert economische voordeel op, in de vorm van werkgelegenheid, inkomsten voor de Nederlandse staat en behoud van kennis en infrastructuur voor de energietransitie. Lees meer...

 

NIEUWSOVERZICHT

ONE-Dyas investeert samen met Nederlandse bedrijven in de energietransitie

18 januari 2023

Voor de ontwikkeling van gasveld N05-A in de Noordzee heeft ONE-Dyas omvangrijke contracten gesloten met onder meer Allseas, Heerema Marine Contractors en HSM Offshore Energy. Daarmee wordt een belangrijke volgende stap gezet in de borging van leveringszekerheid van aardgas, de energietransitie en de Nederlandse (kennis)economie. Verder lezen “ONE-Dyas investeert samen met Nederlandse bedrijven in de energietransitie”

Definitieve investeringsbeslissing N05-A

27 september 2022

ONE-Dyas heeft samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons een definitieve investeringsbeslissing  genomen voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. Met dit besluit is een bedrag van ruim 500 miljoen euro gemoeid. Hiermee is het de grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar.

Lees verder: Persbericht investeringsbeslissing gasveld N05-A

VERGUNNINGEN

Het GEMS project doorloopt vier fases, verkennen, opsporen, winnen en opruimen. Voor het N05-A-veld is de verkennings- en opsporingsfase afgerond in 2018. Voordat de winningsfase kan starten zijn vergunningen nodig. Lees hier meer over de wetten en regels bij gaswinning.

ONE-Dyas heeft op 16 oktober 2020 de vergunningsaanvragen voor het project N05-A (inclusief het MER) ingediend bij het ministerie van EZK. Op 23 april 2021 heeft het ministerie van EZK de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage gelegd.

Tot 3 juni 2021 konden stakeholders een zienswijze indienen en vragen stellen via www.rvo.nl/gaswinning-N05.

Lees meer

VERKENNEN

OPSPOREN

WINNEN

OPRUIMEN