HET PROJECT

Belangrijkste feiten over het GEMS-gaswinningproject

Het project bevindt zich nu in de onderzoeksfase. Een consortium van ONE-Dyas, Discover Exploration en staatsgasbedrijf EBN heeft het voornemen om gas te winnen uit veld N05-A en uit omliggende velden waarin mogelijk gas zit. ONE-Dyas is uitvoerder van het project. ONE-Dyas onderzoekt momenteel het verwachte milieueffect. Dat gebeurt mede op basis van input van stakeholders, ingediende zienswijzen, advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het milieueffectrapport (MER) wordt geschreven door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Naar verwachting zal het MER in het voorjaar van 2020 ter inzage gelegd worden door het ministerie van EZK. Binnen de Nederlandse overheid zorgt een transparant en recent aangescherpt vergunningsproces voor een zorgvuldige besluitvorming.

Het veld N05-A ligt in de Noordzee, net als de andere velden in het GEMS-gebied die mogelijk gas bevatten. De beoogde platformlocatie ligt op 20 km uit de kust, ten noorden van Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog in de Noordzee.

ONE-Dyas spreekt sinds begin 2018 met stakeholders. Deze dialoog is om toelichting te geven over het beoogde project en te vragen naar wensen en zorgen. In augustus en september 2019 waren er informatiebijkomsten in Roodeschool, op Borkum en op Schiermonnikoog. Daarin kwamen onderwerpen ter sprake als onderwatergeluid, zichtbaarheid van het platform, verstoring van de zeebodem en risico-evaluaties van bijvoorbeeld bodemdaling en -trillingen en aanvaringen door een schip. Deze aspecten worden in het MER-onderzoek onderzocht.

Nut en noodzaak van Nederlands gas

Nederland streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. ONE-Dyas onderschrijft deze energietransitie volledig. In alle scenario’s om dat te bereiken speelt aardgas de komende decennia nog een relevante rol. Nederlands aardgas heeft veel voordelen ten opzichte van het importeren van aardgas uit het buitenland. Het is goedkoper en minder vervuilend, het zorgt voor een hogere leveringszekerheid en levert economische voordeel op, in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten voor de Nederlandse staat.

ONE-Dyas onderschrijft het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid. Gaswinning uit veld N05-A past binnen dit beleid. Het kan voorzien in 1 tot 3% van den Nederlandse gasvoorziening. Lees meer...

NIEUWSOVERZICHT

Advies reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord gepubliceerd

Op 30 juli 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Advies voor reikwijdte en detailniveau N05-A gepubliceerd.

Mede op basis van dit advies wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Nota van Antwoord is eveneens gepubliceerd. In dit document geeft de minister van EZK zijn reactie op de ingediende zienswijzen.

Verder lezen “Advies reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord gepubliceerd”

Advies reikwijdte en detailniveau van Commissie m.e.r.

Op 9 oktober 2019 heeft de Commissie m.e.r. het advies reikwijdte en detailniveau voor aardgaswinning in blok N05-A uitgebracht.

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen voorkomen of verminderen.

Verder lezen “Advies reikwijdte en detailniveau van Commissie m.e.r.”

VERGUNNINGEN

Het GEMS project doorloopt vier fases, verkennen, opsporen, winnen en opruimen. Voor het N05-A veld is de verkennings- en opsporingsfase afgerond in 2018. Voordat de winningsfase kan starten zijn vergunningen nodig. Lees hier meer over de wetten en regels bij gaswinning.

In de komende tijd zal ONE-Dyas verschillende vergunningen gaan aanvragen. Met de terinzagelegging van de mededeling op 9 augustus 2019 is een m.e.r.-procedure gestart voor de winning van het N05-A veld. ONE-Dyas heeft ervoor gekozen een uitgebreide procedure te volgen, waarbij ook de Commissie m.e.r. gevraagd wordt om advies over het MER. Op de mededeling, het MER en de Wabo-vergunning mogen stakeholders  hun zienswijze geven. De reacties van stakeholders worden meegenomen in de volgende stap van het proces. Lees meer

VERKENNEN

OPSPOREN

WINNEN

OPRUIMEN