HET PROJECT

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. De beoogde platformlocatie ligt in Nederland, zo'n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Vanaf deze locatie worden maximaal twaalf putten geboord, waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden (prospects) die mogelijk gas bevatten. Het platform N05-A wordt Nederlands eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat.

Vergunningsprocedure

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voornemen de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee te vergunnen. De ontwerpbesluiten zijn op 23 april 2021 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Tot 3 juni 2021 konden hierover vragen gesteld worden en zienswijzen ingediend worden. Onderdeel van de vergunningsaanvraag is het milieueffectrapport (het MER). In het MER zijn de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, de uitvoeringsvarianten en gemaakte keuzes onderzocht en beschreven. Dat is mede gebeurd met de input uit de gesprekken die ONE-Dyas heeft gevoerd met stakeholders. Ook de ingediende zienswijzen op de Mededeling, die in 2019 ter inzage lag, zijn verwerkt in deze milieueffectrapportage. Klik hier voor de publiekssamenvatting van het MER N05-A.

Nut en noodzaak van Nederlands gas

Nederland streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. ONE-Dyas onderschrijft deze energietransitie volledig. In alle scenario’s om dat te bereiken speelt aardgas de komende decennia nog een relevante rol. Nederlands aardgas heeft veel voordelen ten opzichte van het importeren van aardgas uit het buitenland. Het betekent een 30% lagere CO2-voetafdruk , het zorgt voor een hogere leveringszekerheid en levert economische voordeel op, in de vorm van werkgelegenheid, inkomsten voor de Nederlandse staat en behoud van kennis en infrastructuur voor de energietransitie. Lees meer...

 

NIEUWSOVERZICHT

Toekomstbestendige ontwikkeling gasveld N05-A in de Noordzee

23 april 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil ONE-Dyas de vergunningen verlenen voor het in productie nemen van het gasveld N05-A in de Noordzee. Het N05-A platform waarop het gas zal worden gewonnen, zal als eerste platform in de Noordzee volledig draaien op windenergie. De gaswinning uit het N05-A-veld past in het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid.

Persbericht N05-A ONE-Dyas 23 april 2021

Commissie m.e.r.: milieueffecten gaswinning N05-A goed in beeld

18 februari 2022

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

Verder lezen “Commissie m.e.r.: milieueffecten gaswinning N05-A goed in beeld”

VERGUNNINGEN

Het GEMS project doorloopt vier fases, verkennen, opsporen, winnen en opruimen. Voor het N05-A-veld is de verkennings- en opsporingsfase afgerond in 2018. Voordat de winningsfase kan starten zijn vergunningen nodig. Lees hier meer over de wetten en regels bij gaswinning.

ONE-Dyas heeft op 16 oktober 2020 de vergunningsaanvragen voor het project N05-A (inclusief het MER) ingediend bij het ministerie van EZK. Op 23 april 2021 heeft het ministerie van EZK de ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage gelegd.

Tot 3 juni 2021 konden stakeholders een zienswijze indienen en vragen stellen via www.rvo.nl/gaswinning-N05.

Lees meer

VERKENNEN

OPSPOREN

WINNEN

OPRUIMEN