Vergunningen

Op 3 juni 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve vergunningen voor N05-A ter inzage gelegd. Daarmee geeft de Nederlandse regering groen licht voor de ontwikkeling van gasveld N05-A en omliggende prospects in de Noordzee. Hieronder zijn de verschillende stappen van het vergunningstraject op weg naar de definitieve vergunningen weergegeven.

3juni - 15 juli 2022

Terinzagelegging definitieve vergunningen door EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A en omliggende prospects in de Noordzee. Van 3 juni tot en met vrijdag 15 juli 2022 liggen de  definitieve vergunnigsbesluiten ter inzage. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05. 

18 februari 2022

Definitief toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

23 april 2021 - 3 juni 2021

Terinzagelegging van ontwerp-vergunningsbesluiten door EZK

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of ONE-Dyas. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05, waar ook het vragenformulier te vinden is. Een vraag stellen of een zienswijze indienen kan tot en met 3 juni 2021.

16 oktober 2020

Indienen winningsplan en vergunningsaanvragen (incl. MER)

Op 16 oktober 2020 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van EZK het winningsplan voor N05-A en de aanvragen voor de omgevingsvergunning en de vergunningen voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel ingediend.

15 november 2019

Publicatie zienswijzen op de mededeling voornemen milieueffectrapportage N05-A

Het ministerie van EZK heeft de bundel met alle zienswijzen en reacties op de mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘gaswinning N05-A’ gepubliceerd.

9 oktober 2019

Advies commissie m.e.r. over richtlijnen aan EZK

De commissie m.e.r. heeft het ministerie van EZK geadviseerd over welke informatie er nodig is in het milieueffectrapport voor gaswinning N05-A Op basis hiervan en op basis van de ingekomen zienswijzen, geeft het ministerie van EZK  richtlijnen voor het schrijven van  een milieueffectrapport (MER).

augustus/september 2019

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van EZK organiseerde samen met ONE-Dyas inloopbijeenkomsten voor Nederlandse en Duitse belangstellenden in Roodeschool (28 augustus), Borkum (4 september) en Schiermonnikoog (10 september).

9 augustus 2019

Terinzagelegging mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op 9 augustus 2019 is de mededeling van ONE-Dyas gepubliceerd op www.bureau-energieprojecten.nl en uvp.niedersachsen.de.
De mededeling ligt tijdens reguliere openingstijden ook ter inzage in:
– Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog
– Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen
– Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D),
– Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, Krummhörn (D)

3 juni 2019

Indienen Mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op  3 juni 2019 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Mededeling ingediend. Daarin wordt het voornemen beschreven van een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) voor N05-A. Deze Mededeling is door EZK op 9 augustus 2019 ter inzage gelegd en gepubliceerd.

In de eerste fase van de m.e.r.-procedure wordt de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek vastgesteld; de onderzoeksopzet voor het toekomstig Milieueffectrapport (MER). De inhoud van de Mededeling is mede tot stand gekomen met de inbreng van stakeholders waarmee ONE-Dyas sinds 2018 in gesprek is.