Vergunningen & tijdlijn

Op 3 juni 2022 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve vergunningen voor N05-A ter inzage gelegd. Daarmee geeft de Nederlandse regering groen licht voor de ontwikkeling van gasveld N05-A. Hieronder een overzicht van de verschillende fases van het vergunningstraject en de vervolgstappen voor dit gasproject op de Noordzee.

December 2024

Eerst aardgas beschikbaar uit N05-A

De planning is om vóór de winter van 2024/2025 te starten met de gasproductie uit N05-A.

29 mei 2024

Groen licht voor gaswinnningsproject N05-A

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op woensdag 29 mei 2024 het herstelbesluit gepubliceerd voor gaswinningsproject N05-A. Hiermee kan ONE-Dyas de werkzaamheden op de Noordzee hervatten.

18 april 2024

Rechtbank oordeelt positief over de milieu- en klimaataspecten van project N05-A

De rechtbank stelde ONE-Dyas en ministeries van EZK en LNV in het gelijk op bijna alle gronden, waaronder klimaat, bodemdaling, bodemtrillingen, emissies naar lucht en water, de Borkumse Stenen en vele milieugronden, maar geeft huiswerk mee, in het bijzonder rondom de stikstofproblematiek.

28 september 2023 & 25 januari 2024

Bodemprocedure rechtbank Den Haag

Tegenstanders van gaswinningsproject N05-A hebben een zaak aangespannen tegen het ministerie van EZK voor het verlenen van de vergunningen aan ONE-Dyas. Op 28 september 2023 was de eerste zitting van deze bodemprocedure, waarin de rechtbank besloot op een aparte zitting op 25 januari 2024 de bezwaren met betrekking op stikstofdepositie te bespreken. De rechtbank gaf aan te verwachten op 18 april 2024 uitspraak te doen.

24 april 2023

Opschorting deel van de vergunningen door voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter schorste in april 2023 een deel van de N05-A vergunningen in verband met de algemene stikstofproblematiek in Nederland, die om verschillende redenen een uitdaging vormen voor vrijwel alle grootschalige bouwprojecten in het Nederland. De opschorting geldt alleen voor de tijdelijke bouwwerkzaamheden op de Noordzee.

De inkoop en bouw van de N05-A-faciliteiten (zoals het platform) worden niet gehinderd door de uitspraak van de rechtbank en is volgens plan voortgezet. Na een positieve uitspraak in de bodemprocedure, aangespannen door tegenstanders van dit Noordzeeproject, zullen de installatiewerkzaamheden op de Noordzee gaan beginnen om ervoor te zorgen dat het aardgas eind 2024 beschikbaar is. De uitspraak van de rechtbank wordt medio april 2024 verwacht.

1 september 2022

Definitieve investeringsbeslissing

ONE-Dyas heeft samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. Met dit besluit is een bedrag van ruim 500 miljoen euro gemoeid. Hiermee is het de grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar.

Nadat de Nederlandse overheid de vergunningen voor de ontwikkeling van gasveld N05-A heeft afgegeven, is het project nu een fase is beland van concrete voorbereidingen en investeringen. Dit alles om ervoor te zorgen dat voor de winter van 2024 dit lokale aardgas beschikbaar is voor de Nederlandse en Duitse huishoudens.

3 juni - 15 juli 2022

Terinzagelegging definitieve vergunningen door EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A en omliggende prospects in de Noordzee. Van 3 juni tot en met vrijdag 15 juli 2022 liggen de  definitieve vergunnigsbesluiten ter inzage. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05. 

18 februari 2022

Definitief toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

23 april 2021 - 3 juni 2021

Terinzagelegging van ontwerp-vergunningsbesluiten door EZK

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of ONE-Dyas. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05, waar ook het vragenformulier te vinden is. Een vraag stellen of een zienswijze indienen kan tot en met 3 juni 2021.

16 oktober 2020

Indienen winningsplan en vergunningsaanvragen (incl. MER)

Op 16 oktober 2020 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van EZK het winningsplan voor N05-A en de aanvragen voor de omgevingsvergunning en de vergunningen voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel ingediend.

15 november 2019

Publicatie zienswijzen op de mededeling voornemen milieueffectrapportage N05-A

Het ministerie van EZK heeft de bundel met alle zienswijzen en reacties op de mededeling voornemen milieueffectrapportage ‘gaswinning N05-A’ gepubliceerd.

9 oktober 2019

Advies commissie m.e.r. over richtlijnen aan EZK

De commissie m.e.r. heeft het ministerie van EZK geadviseerd over welke informatie er nodig is in het milieueffectrapport voor gaswinning N05-A Op basis hiervan en op basis van de ingekomen zienswijzen, geeft het ministerie van EZK  richtlijnen voor het schrijven van  een milieueffectrapport (MER).

augustus/september 2019

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van EZK organiseerde samen met ONE-Dyas inloopbijeenkomsten voor Nederlandse en Duitse belangstellenden in Roodeschool (28 augustus), Borkum (4 september) en Schiermonnikoog (10 september).

9 augustus 2019

Terinzagelegging mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op 9 augustus 2019 is de mededeling van ONE-Dyas gepubliceerd op www.bureau-energieprojecten.nl en uvp.niedersachsen.de.
De mededeling ligt tijdens reguliere openingstijden ook ter inzage in:
– Gemeente Schiermonnikoog, Nieuwestreek 5, Schiermonnikoog
– Gemeente Het Hogeland, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen
– Stadt Borkum, Neue Strasse 1, Borkum (D),
– Gemeinde Krummhörn, Rathausstraße 2, Krummhörn (D)

3 juni 2019

Indienen Mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op  3 juni 2019 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Mededeling ingediend. Daarin wordt het voornemen beschreven van een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) voor N05-A. Deze Mededeling is door EZK op 9 augustus 2019 ter inzage gelegd en gepubliceerd.

In de eerste fase van de m.e.r.-procedure wordt de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek vastgesteld; de onderzoeksopzet voor het toekomstig Milieueffectrapport (MER). De inhoud van de Mededeling is mede tot stand gekomen met de inbreng van stakeholders waarmee ONE-Dyas sinds 2018 in gesprek is.