Impact omgeving

other usersDe Noordzee wordt intensief gebruikt wordt voor o.a. energieproductie, visserij, voedselkweek, transport, recreatie en natuurbeleving.  ONE-Dyas onderzoekt alle mogelijke impact van haar projecten. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijkheden om deze te verminderen of indien mogelijk weg te nemen. Dit doet ONE-Dyas in overleg met experts en betrokkenen, zodat ook hun ervaringen, kennis en wensen optimaal worden meegenomen. Er wordt ook gekeken hoe eventuele positieve effecten geoptimaliseerd kunnen worden. Zo is bekend dat plaatsing van platforms een harde ondergrond toevoegt die een positief effect heeft op het zee- en bodemleven. Er wordt lange tijd niet gevist in het gebied waardoor de bodem onberoerd blijft. Ervaring met andere gaswinningsprojecten leert dat er lokaal hoge biodiversiteit kan ontstaan op en rond de platforms en pijpleidingen.

Om zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de omgeving van het GEMS-gebied, voert ONE-Dyas sinds het voorjaar van 2018 gesprekken met Duitse en Nederlandse belanghebbenden, zoals natuurorganisaties en lokale, provinciale en rijksoverheden. De informatie, kennis en inzichten uit deze gesprekken zijn zo veel mogelijk verwerkt in de mededeling die ONE-Dyas op 3 juni 2019 heeft ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Met de terinzagelegging op 9 augustus is formeel een start gemaakt met de m.e.r.-procedure, waarbij belanghebbenden en belangstellenden hun zienswijze kunnen geven over de onderzoeksvragen die in het MER zullen worden onderzocht.. Kijk bij vergunningen voor meer informatie.

In de mededeling heeft ONE-Dyas de mogelijke effecten van de voorziene activiteiten op de omgeving in kaart gebracht. De mededeling  is hier te downloaden. Zienswijzen zijn in te dienen bij het ministerie van EZK. Op 28 augustus (Roodeschool), 4 september (Borkum) en 10 september (Schiermonnikoog) organiseert het ministerie van EZK een inloopbijeenkomst waar medewerkers van EZK en ONE-Dyas toelichting geven over het proces en het project.