Impact omgeving

other users

De Noordzee wordt intensief gebruikt wordt voor o.a. energieproductie, visserij, voedselkweek, transport, recreatie en natuurbeleving.  ONE-Dyas onderzoekt alle mogelijke impact van haar projecten. Daarbij wordt gezocht naar de mogelijkheden om deze te verminderen of indien mogelijk weg te nemen. Dit doet ONE-Dyas in overleg met experts en betrokkenen, zodat ook hun ervaringen, kennis en wensen optimaal worden meegenomen. Er wordt ook gekeken hoe eventuele positieve effecten geoptimaliseerd kunnen worden. Zo is bekend dat plaatsing van platforms een harde ondergrond toevoegt die een positief effect heeft op het zee- en bodemleven. Er wordt lange tijd niet gevist in het gebied waardoor de bodem onberoerd blijft. Ervaring met andere gaswinningsprojecten leert dat er lokaal hoge biodiversiteit kan ontstaan op en rond de platforms en pijpleidingen.

Om zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de omgeving van het GEMS-gebied, voert ONE-Dyas sinds het voorjaar van 2018 gesprekken met Duitse en Nederlandse belanghebbenden, zoals natuurorganisaties en lokale, provinciale en rijksoverheden. De informatie, kennis en inzichten uit deze gesprekken zijn zo veel mogelijk verwerkt in het milieueffectrapport (het MER). In het MER zijn de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, de uitvoeringsvarianten en gemaakte keuzes onderzocht en beschreven. Ook de ingediende zienswijzen op de Mededeling zijn verwerkt in deze milieueffectrapportage.

Op de website www.rvo.nl/gaswinning-N05 heeft EZK alle documenten gepubliceerd.

Uiteraard kunt u ook altijd rechtstreeks contact met ONE-Dyas opnemen als u vragen heeft over deze ontwikkeling.