Welke effecten ondervinden zeezoogdieren van het onderwatergeluid?

In de Natuurtoets zijn de effecten onderzocht.

Aanlegfase

Het heien van de verankeringspalen bij de plaatsing van het productieplatform is de belangrijkste bron van onderwatergeluid. Dit duurt ongeveer twee dagen.

Het heien van de verankeringspalen vraagt om mitigerende maatregelen. Om de effecten van onderwatergeluid op zeedieren te mitigeren wordt er tijdens het heien een bellenscherm rondom het platform aangelegd. Dit levert een aanzienlijke reductie van 7 tot 11 decibel op van het onderwatergeluid. De geluidbelasting blijft daarmee binnen de Nederlandse en Duitse normen. ONE-Dyas houdt de mogelijkheid open om andere geluid reducerende technieken toe te passen, zolang hiermee voldoende decibel gereduceerd kan worden.

Boorfase

De belangrijkste geluidsemissies in de boorfase worden veroorzaakt door het heien van de conductors (maximaal twaalf). Per conductor duurt het heien ongeveer twaalf uur. Na het voltooien van een boring wordt er een VSP-onderzoek uitgevoerd. VSP staat voor Vertical Seismic Profiling. Hiermee worden de doorboorde aardlagen gedetailleerd in kaart gebracht. De geluidsgolven van het VSP-onderzoek (maximaal vijf) zorgen ook voor onderwatergeluid. Elk onderzoek duurt circa één dag. Tijdelijke verstoring van zeezoogdieren door onderwatergeluid wordt zo veel mogelijk voorkomen door de VSP-onderzoeken te starten met een laag bronvermogen om hen voldoende tijd te geven om het gebied te verlaten (een soft start)

Het heien van de conductors en het uitvoeren van een VSP-onderzoek voldoen aan de wettelijke normen.