Is het platform te ruiken op Borkum?

Aardgas is van zichzelf geurloos. De gaswinning en de boringen gebeuren met elektriciteit en daarom is het niet de verwachting dat over een afstand van 20 km iets te ruiken valt van de activiteiten. Het platform N05-A wordt geëlektrificeerd met windenergie van windpark Riffgat.

Is het fakkelen zichtbaar?

Het fakkelen zal tot een absoluut minimum beperkt worden. Ook kijkt een vogelwachter mee naar het meest geschikte moment. Of het fakkelen zichtbaar zal zijn, is afhankelijk van het moment van de dag, de weersomstandigheden en de plek waarop je staat.

Welke afvalstoffen zitten er in het filterwater?

ONE-Dyas wil de lozing van afvalstoffen zo veel mogelijk beperken. We hebben daarom gekozen voor een state-of-the-art-scheiding van het aardgas en water,  gevolgd door een additioneel actief koolfilter.  De resterende afvalstoffen zijn beschreven in de aanvulling op het MER en de vergunningsaanvraag. Op basis van de vergunning is ONE-Dyas verplicht te onderzoeken of herinjectie van het productiewater in één van de aardgasvelden mogelijk is.

Welke restrisico’s zijn er?

In het Nederlandse MER en de Duitse UVP  zijn alle risico’s onderzocht. Daaruit blijkt dat de risico’s verwaarloosbaar en/of ver beneden de norm blijven. Niets is met 100% zekerheid uit te sluiten, maar ook de impact van het onrealistische geval dat iets wel gebeurd, is uitvoerig onderzocht.

Het aardgas uit N05-A is slechts een paar procent van het verbruik in Nederland en Duitsland. Is dit project wel noodzakelijk?

Op weg naar een volledig CO2-neutrale energievoorziening is aardgas nog steeds een onmisbaar onderdeel van de energievoorziening, om te koken en onze huizen te verwarmen. Een recente studie [van TNO en CE Delft, in opdracht van het Noordzeeoverleg] bevestigde dat de lokale gasproductie in Nederland tot zeker 2047 lager zal zijn dan het gasgebruik.

In de energietransitie hebben we een veelvoud aan oplossingen nodig, waar het aardgas uit dit project er één van is. Als de binnenlandse vraag daalt, stijgt het aandeel van lokaal gewonnen aardgas. Zolang we aardgas nog nodig hebben in de energietransitie, biedt Nederlands aardgas vele voordelen ten opzichte van geïmporteerd aardgas. Met de Nederlandse en Duitse overheid is de afspraak gemaakt dat gaswinning alleen voor binnenlands gebruik bestemd is, en bovendien stopt als er geen vraag meer is.

Hoe werkt het met omgekeerde bewijslast als er aardbevingen plaatsvinden?

Uit alle onderzoeken blijkt dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is. De vergunningsprocedure voor gaswinning is volgens de strengste eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Uit onderzoek blijkt dat, in het niet-realistische geval van een aardbeving, er geen impact is op de bewoonde leefomgeving. De omgekeerde bewijslast is specifiek vastgelegd voor Groningen, maar geldt niet voor andere winningsgebieden.