Commissie m.e.r.: milieueffecten gaswinning N05-A goed in beeld

18 februari 2022

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

Naar aanleiding van de zienswijzen, gesprekken met stakeholders en het voorlopige advies van de Commissie zal de locatie van het productie- en boorplatform circa 850 meter naar het zuiden worden verschoven, waar de zeebodem voornamelijk bestaat uit zand. De wijziging van het voorkeursalternatief leidt tot een activiteit met minder nadelige gevolgen voor het milieu, concludeert de Commissie. Het boorgruis en de boorspoeling zullen per schip worden afgevoerd. Hierdoor wordt mogelijke verstikking van bodemleven voorkomen. Stakeholders en de Commissie spraken een voorkeur uit voor nabehandeling van het productiewater. Aan die wens wordt ook voldaan, door het installeren van een actief koolfilter om verontreiniging van het zeewater door productiewater te beperken. De Commissie waardeert het dat gekozen wordt voor het elektrificeren van het platform, waardoor emissies naar de lucht zoveel mogelijk worden beperkt.

De Commissie concludeert dat het aangevulde MER systematisch en uitgebreid ingaat op alle punten van het voorlopige advies. De milieueffecten zijn nu voldoende in beeld gebracht.

Het definitieve advies van de Commissie m.e.r. is hier te lezen.