Indienen Mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op  3 juni 2019 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Mededeling ingediend. Daarin wordt het voornemen beschreven van een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) voor N05-A. Deze Mededeling is door EZK op 9 augustus 2019 ter inzage gelegd en gepubliceerd.

In de eerste fase van de m.e.r.-procedure wordt de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek vastgesteld; de onderzoeksopzet voor het toekomstig Milieueffectrapport (MER). De inhoud van de Mededeling is mede tot stand gekomen met de inbreng van stakeholders waarmee ONE-Dyas sinds 2018 in gesprek is.