Ontwerpbesluiten gaswinning N05-A ter inzage gelegd

Op 23 april 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpinstemmingsbesluit, de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport voor gaswinningsproject N05-A ter inzage gelegd. Iedereen kan van vrijdag 23 april 2021 tot en met donderdag 3 juni 2021 op het ontwerpinstemmingsbesluit en de ontwerpvergunningen reageren door het indienen van een zienswijze.

De volgende ontwerpbesluiten en de ingediende aanvragen liggen nu ter inzage:

  • Ontwerpvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ter voorbereiding op deze vergunningverlening is een milieueffectrapport (MER) opgesteld om potentiële effecten op het milieu gedegen te onderzoeken. De vergunning voor de Wet natuurbescherming (Wnb) wordt meegenomen in de Wabo-vergunning. Om de activiteit te toetsen aan de Wnb is een Passende Beoordeling (PB) opgesteld om de effecten op natuurgebieden en beschermde (dier)soorten in kaart te brengen. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
  • Ontwerpvergunning voor het aanleggen van een pijpleiding en kabel op basis van het Mijnbouwbesluit.
  • Ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan op basis van de Mijnbouwwet. Voor deze vergunning zijn een winningsplan en een bodembewegingsprognose ingediend.

Persoonlijk antwoord
Normaal gesproken worden er voor procedures zoals deze informatiebijeenkomsten georganiseerd. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus is dit niet mogelijk. Daarom is er de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging via de website vragen te stellen aan het ministerie van EZK of aan ONE-Dyas. Dit kan via het contactformulier op www.rvo.nl/gaswinning-N05. Binnen vijf werkdagen krijgt iedere vragensteller persoonlijk antwoord.