Mededeling ligt ter inzage

ONE-Dyas heeft bij het ministerie van EZK de mededeling ingediend over het voornemen voor het opstellen van een milieueffectrapport voor voorgenomen gaswinning uit N05-A. Van vrijdag 9 augustus 2019 tot en met donderdag 19 september 2019 ligt deze mededeling ter inzage en kunnen zienswijzen ingediend worden.

Kaders voor het MER
De mededeling is de eerste formele stap om tot besluiten over de m.e.r.-(beoordelings)plichtige vergunningen te komen. In de mededeling staat een korte beschrijving van de voorgenomen activiteit, de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, het wettelijk kader en een overzicht van de alternatieven, uitvoeringsvarianten en effecten die zullen worden onderzocht in het milieueffectrapport (MER).

Zienswijze indienen
In de afgelopen anderhalf jaar heeft ONE-Dyas proactief en transparant contact gezocht met stakeholders. Door hen tijdig te informeren over het project en met hen in gesprek te gaan, is een groot aantal van hun wensen, ideeën en zorgen verwerkt in de mededeling. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding kan het zijn dat er toch iets over het hoofd is gezien, een onderzoeksvraag in de mededeling ontbreekt of naar uw mening een onderzoeksvraag anders geformuleerd zou moeten worden. Dat kunt u kenbaar maken door middel van het indienen van een zienswijze bij het ministerie van EZK. Dat kan digitaal, schriftelijk, telefonisch en tijdens de inloopbijeenkomsten ook mondeling. Kijk op www.bureau-energieprojecten.nl voor meer informatie over het indienen van een zienswijze.