Advies reikwijdte en detailniveau en Nota van Antwoord gepubliceerd

Op 30 juli 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het Advies voor reikwijdte en detailniveau N05-A gepubliceerd.

Mede op basis van dit advies wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Nota van Antwoord is eveneens gepubliceerd. In dit document geeft de minister van EZK zijn reactie op de ingediende zienswijzen.

Wat gebeurt er nu?

Binnenkort zal ONE-Dyas het MER voor gaswinning N05-A indienen bij het ministerie van EZK. Evenals de Mededeling zal het MER opnieuw ter advies aan de Commissie voor de milieueffectrapportage worden voorgelegd. Te zijner tijd zal het ministerie van EZK het MER met de Passende Beoordeling en de ontwerpbesluiten ter inzage leggen. Hierover kunnen dan wederom zienswijzen naar voren gebracht worden.