Terinzagelegging van ontwerp-vergunningsbesluiten door EZK

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of ONE-Dyas. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05, waar ook het vragenformulier te vinden is. Een vraag stellen of een zienswijze indienen kan tot en met 3 juni 2021.

Definitief toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

Terinzagelegging definitieve vergunningen door EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A en omliggende prospects in de Noordzee. Van 3 juni tot en met vrijdag 15 juli 2022 liggen de  definitieve vergunnigsbesluiten ter inzage. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05. 

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van EZK organiseerde samen met ONE-Dyas inloopbijeenkomsten voor Nederlandse en Duitse belangstellenden in Roodeschool (28 augustus), Borkum (4 september) en Schiermonnikoog (10 september).

Indienen Mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A

Op  3 juni 2019 heeft ONE-Dyas bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Mededeling ingediend. Daarin wordt het voornemen beschreven van een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.-procedure) voor N05-A. Deze Mededeling is door EZK op 9 augustus 2019 ter inzage gelegd en gepubliceerd.

In de eerste fase van de m.e.r.-procedure wordt de reikwijdte en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek vastgesteld; de onderzoeksopzet voor het toekomstig Milieueffectrapport (MER). De inhoud van de Mededeling is mede tot stand gekomen met de inbreng van stakeholders waarmee ONE-Dyas sinds 2018 in gesprek is.