Bodemprocedure rechtbank Den Haag

Tegenstanders van gaswinningsproject N05-A hebben een zaak aangespannen tegen het ministerie van EZK voor het verlenen van de vergunningen aan ONE-Dyas. Op 28 september 2023 was de eerste zitting van deze bodemprocedure, waarin de rechtbank besloot op een aparte zitting op 25 januari 2024 de bezwaren met betrekking op stikstofdepositie te bespreken. De rechtbank gaf aan te verwachten op 18 april 2024 uitspraak te doen.

Definitieve investeringsbeslissing

ONE-Dyas heeft samen met partners EBN en Hansa Hydrocarbons een definitieve investeringsbeslissing genomen voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A in de Noordzee. Met dit besluit is een bedrag van ruim 500 miljoen euro gemoeid. Hiermee is het de grootste Nederlandse investering in een aardgasontwikkeling van de afgelopen vijftien jaar.

Nadat de Nederlandse overheid de vergunningen voor de ontwikkeling van gasveld N05-A heeft afgegeven, is het project nu een fase is beland van concrete voorbereidingen en investeringen. Dit alles om ervoor te zorgen dat voor de winter van 2024 dit lokale aardgas beschikbaar is voor de Nederlandse en Duitse huishoudens.

Opschorting deel van de vergunningen door voorlopige voorziening

De voorzieningenrechter schorste in april 2023 een deel van de N05-A vergunningen in verband met de algemene stikstofproblematiek in Nederland, die om verschillende redenen een uitdaging vormen voor vrijwel alle grootschalige bouwprojecten in het Nederland. De opschorting geldt alleen voor de tijdelijke bouwwerkzaamheden op de Noordzee.

De inkoop en bouw van de N05-A-faciliteiten (zoals het platform) worden niet gehinderd door de uitspraak van de rechtbank en is volgens plan voortgezet. Na een positieve uitspraak in de bodemprocedure, aangespannen door tegenstanders van dit Noordzeeproject, zullen de installatiewerkzaamheden op de Noordzee gaan beginnen om ervoor te zorgen dat het aardgas eind 2024 beschikbaar is. De uitspraak van de rechtbank wordt medio april 2024 verwacht.

Terinzagelegging van ontwerp-vergunningsbesluiten door EZK

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of ONE-Dyas. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05, waar ook het vragenformulier te vinden is. Een vraag stellen of een zienswijze indienen kan tot en met 3 juni 2021.

Definitief toetsingsadvies Commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport (MER) voor gaswinning N05-A in de Noordzee. De conclusie is dat het MER de essentiële milieu-informatie bevat om een besluit over de aardgaswinning in blok N05-A te nemen. In het MER zijn het nut en de noodzaak van het project afdoende beschreven, aldus de Commissie.

Terinzagelegging definitieve vergunningen door EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de definitieve vergunningen verleend voor de ontwikkeling van het gasveld N05-A en omliggende prospects in de Noordzee. Van 3 juni tot en met vrijdag 15 juli 2022 liggen de  definitieve vergunnigsbesluiten ter inzage. Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinning-N05.